Boşanma, Tanıma ve Tenfiz Davaları

Resmi Gazete’de 7 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan “Yabancı Ülke Adlî Veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik gereğince Kanada’da alınan boşanma kararları Türkiye Temsilciliklerinden artık tescil edilebilse de çocuk veya çocukların velayeti veya mal paylaşımı, nafaka gibi finansal konularla ilgili yabancı makamlarca verilmiş bir karar var ise Türkiye’de dava açılmalıdır.

Boşanma, Tanıma ve Tenfiz Davaları

 

Temsilciliğe başvuru esnasında tarafların;

  • Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararla ilgili Türk Mahkemelerinde halen devam eden bir dava veya tanımanın Türk Mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir karar bulunmadığını yazılı olarak beyan etmeleri,
  • Dış temsilcilik tarafından düzenlenen yazılı başvuru formunu doldurmaları ve bu forma;
    • Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından mühür tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
    • Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından mühür tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
    • Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümelerini eklemeleri gerekecektir.

 

Avukat aracılığı ile Türkiye’de açılacak tanıma-tenfiz davası için temsilcilik noterliğince avukat bilgilerinin ve vekaletnameyi düzenletenin son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı özel boşanma tanıma-tenfiz vekâletnamesinin düzenlenmesi gerekecektir.

Paylaş: